โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 23
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 15 เมษายน 2559

 

"ครั้งหนึ่งในชีวิต บวชอุทิศแทนคุณบิดา - มารดา"

หลักการและเหตุผล
"เยาวชน" เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อม ด้วยความรู้คู่คุณธรรม อาจกระทำได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานในสังคมไทย คือ การบรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม อันเป็นรูปแบบของการฝึกฝนอบรมและควบคุมตน พร้อมทั้งขจัดขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อให้เป็นผู้มีกาย วาจา ที่เรียบร้อย และจิตใจที่ดีงาม ตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติด้วยดีนั้น ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสืบต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • 1.เป็นชาย อายุระหว่าง 10-19 ปี
 • 2.มีความประพฤติดี มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้
 • 3.มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
 • 4.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • 1.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • 2.เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้มีเอกสารจากทางแพทย์หรือจากสถาบันศึกษารับรองมาด้วย
 • 3.เสื้อผ้าชุดขาว 2 ชุด หรือชุดนักเรียน/นักศึกษา (เสื้อขาว-ผ้านุ่งสีขาว สำหรับใช้ในเฉพาะวันบวช ทางวัดได้เตรียมไว้ให้แล้ว ไม่ต้องนำมาด้วย)
 • 4.ของใช้ส่วนตัว เช่น ไฟฉาย, ยาประจำตัว เป็นต้น

กำหนดการปี 2559

 • 30 มีนาคม รับสมัครและมอบตัวอยู่วัด ปฐมนิเทศ
 • 2 เมษายน ปลงผม
 • 3 เมษายน พิธีบรรพชา
 • 4 -15 เมษายน อยู่ปฏิบัติธรรม
 • 15 เมษายน พิธีลาสิกขา

ดาวน์โหลดใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน คลิก

ติดต่อสอบถามได้ที่
ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร.090-5955162, 090-595-5164