วัดหลวงพ่อสด

1.อุโบสถ
2.วิหารพุทธภาวณา (วิหารกลางน้ำ)
3.หอระฆัง
4.ศาลาประชาสัมพันธ์
5.พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
6.เรือนรับรองเจ้าอาวาส
7.วิหารหลวงพ่อสด
8.ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์
9.โรงเรียนพระปริยัติธรรม
10.สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
11.สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
12.โรงครัว
13.มินิมาร์ท
14.กุฏิสามเณร
15.สถานที่ทำบุญพระประจำวัน

รถ บขส. สาย 78 ปอ.2 ผ่านหน้าวัด

knows wlps 07

อุโบสถ ได้รับรางวัล "อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่น" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2539 ออกแบบเป็นอาคารทรงไทยสีขาวทั้งหลัง ตั้งอยูบนเกาะล้อมรอบด้วยสระน้ำที่สร้างความสุขสงบให้แก่ผู้มาไหว้พระขอพรและปฏิบัติธรรม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธชัยมงคล และพระคู่บารมีพระประธาน 5 องค์ ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ทั้งหมดโดยมีกระจกหกเหลี่ยมกั้น ฝาผนังเป็นลายไทย ลงรักปิดทอง ผนังด้านหลังพระประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บานประตูและบานหน้าต่างสำเร็จด้วยทองแดง เป็นลายดุนนูน แสดงปริศนาธรรม รอบนอกประกอบด้วย วิหารแกลบ คือวิหารเล็ก 2 หลังที่สร้างขนาบด้านข้างอุโบสถ เพื่อเสริมอุโบสถให้สูงเด่นขึ้น ภายในวิหารแกรบ ด้านทิศใต้ของอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระต้นแบบ ของพระประธานในอุโบสถ พร้อมทั้งประดิษฐานพระหินทรายสมัยทวาราวดี อันประมาณค่ามิได้และพระที่สำเร็จจากรัตนชาติอื่นๆอีกมาก ส่วนวิหารแกลบด้านทิศเหนือของอุโบสถ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และรูปเหมือน หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วัดหลวงพ่อสด

วิหารพุทธภาวณาวิชชาธรรมกาย (วิหารกลางน้ำ) เป็นวิหารทรงจตุรมุข ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งสง่าอยู่กลางน้ำ เป็นที่เจริญภาวนาวิชชาธรรมกายและเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทรงเครื่อง ชื่อ "พระพุทธมงคลบพิตร" เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิที่สำคัญ คักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธลักษณะที่งดงามมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย เบื้องหน้าพระประธานได้ประดิษฐานรูปหล่อ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาริไลยกะ ส่วนด้านซ้ายมีพระมณฑปอันงดงามเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่

วิหารหลวงพ่อสด (ศักดิ์สิทธิ์) วิหารมีลักษณะโดดเด่นแบบเรือนไทยสีขาวสะอาด สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ รอบวิหารมีพรรณไม้ปลูกรายล้อมไว้อย่างร่มรื่นเป็นสถานที่ ที่เป็นเสมือนดวงตาของวัดหลวงพ่อสดฯ เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพื่อเป็นสังฆานุสติระลึกนึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้ปฏิบัติและสอนภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายและพระนิพพาน

ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศาลาหอฉัน) เป็นอาคาร 3 ชั้น สีขาว สร้างเพื่อทดแทนอาคารไม้หลังเดิม ชั้นบนสุดเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมพระกัมมัฏฐานหรือพิธีกรรมต่าง ชั้นกลางเป็นที่ฉันภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสามเณร และใช้เป็นที่ประกอบพิธีบุญกุศลต่างๆ ชั้นล่างสุดใช้เป็นที่พักอาศัยของอุบาสิกาที่มาอยู่ปฏิบัติธรรม

วัดหลวงพ่อสด

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เจดีย์ทรงจตุรมุข 4 ชั้น ศูนย์รวมศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรม กำลังดำเนินโครงการก่อสร้าง "พระมหาเจดีย์สมเด็จ" เพื่อเป็นปูชนียสถานอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ปรากฎขึ้นเอง ณ วัดหลวงพ่อสดฯ และที่ปราขึ้นเอง ณ ที่อื่น และมีผู้นำมาถวายไว้เป็นที่สักการบูชา ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกและเพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืนตลอดไป

วัดหลวงพ่อสด

สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อยู่บริเวณเชิงสะพานโค้ง หน้าอาคารศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ มี 2 ชั้น ชั้นล่างสำหรับงานประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและงานบริการทั้วไป

ศาลาประชาสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นศาลายอดแหลมทรงสูง แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา มีมณฑปขนาดย่อมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีรูปเหมือนหลวงพ่อสดฯ และใช้เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์และการรับบริจาคทำบุญ ชั้นล่างเป็นที่พักอาศัยของอุบาสกที่มาอยู่ปฏิบัติธรรม

วัดหลวงพ่อสด

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Dhammakaya.org www.dhammakaya.org/วัด/สถานที่-สิ่งก่อสร้างสำคัญในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม