วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่


ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
ศึกษาการบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐ และเอกชน โดยวิธีการนำหลักการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาคี (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคปกติ คือ ภาคการศึกษาหนึ่งมีเวลาเรียนไม่ ต่ำกว่า ๑๖ สัปดาห์ และจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม ชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชารัฐศาสตร์
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) เป็นผู้สอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค
(๓) เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
(๔) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
*หมายเหตุ : ถ้าเป็นพระภิกษุ-สามเณร ต้องสอบได้ นธ.ตรีขึ้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดต่อไปนี้
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนาตามคุณสมบัติที่สมัคร หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง จำนวน ๓ รูป
๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี ) เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดรับสมัครนิสิตใหม่


ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนได้ที่สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอาคารมงคลเทพมุนี ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.[สมัครได้ทุกวัน]

ก่อนยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจะไม่คืนหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 


การสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ ๑๘ พฤษภาคม

สาขาวิชารัฐศาสตร์สอบข้อสอบปรนัยและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
สอบปรนัย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ๕๐ คะแนน
- ความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ประกาศผลสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม

แผนที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
แผนที่วัดหลวงพ่อสด

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับพระภิกษุ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. เป็นพระสังฆาธิการ หรือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและจบนักธรรมชั้นเอกหรือ
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจบนักธรรมชั้นโท
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. เป็นพระสังฆาธิการ หรือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและจบนักธรรมชั้นเอก
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บส. หรือ
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. หรือ
๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคหรือ
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : เฉพาะบรรพชิต ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นนักธรรมชั้นเอกแล้วเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ปี)
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒. ต้องมีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษา และผู้สอบได้ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือสำเนาใบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรมหรือหนังสือรับรองการเป็น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอได้ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมฯ)
๒. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท หรือชั้นเอก
๔. สำเนาหนังสือสุทธิ
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (หลักสูตร ๑ ปี)
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือสำเนาใบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรมหรือหนังสือรับรองการเป็น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอได้ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมฯ)
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก
๓. สำเนาหนังสือสุทธิ
๔. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ปี)
๑. สำเนาใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป
๔. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก (เฉพาะพระภิกษุและสามเณร)
๖. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๗. หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุและสามเณรต้องแนบสำเนาหนังสือสุทธิ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ปี)
๑. สำเนาใบปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี
๒. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือสุทธิ
๔. สำเนาใบทะเบียนบ้าน
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
๖. หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๙ ๖-๒๓๐-๓๙๐๒ (คุณจิราวรรณ) ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖ (คุณจิณณะ)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.rbr.mcu.ac.th

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เป็นสถาบัน การศึกษาทางพระพุทธศาสนาของ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้จัดการศึกษาผ่านตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับสมัครนิสิตใหม่

 สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. ๐๙ ๖-๒๓๐-๓๙๐๒ (คุณจิราวรรณ) ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖ (คุณจิณณะ)