ordination for dad 2559 2

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ก.ค. – ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙
………………………………………….
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบท หมู่เฉลิมพระเกรียติเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ

* กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา
- เปิดรับสมัครวันนี้ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙
- ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙ ลงทะเบียน เข้าอยู่วัดเตรียมตัวก่อนอุปสมบท

- จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙
- เวลา ๗.๐๐ น. พิธีปลงผม
- เวลา ๙.๓๐.น. ร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์
์- เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีขอขมา รับผ้าไตรจากบิดามารดา/เจ้าภาพบวช
- เวลา ๑๓.๓๐ น. เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ
- เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบท

* คุณสมบัติอุปสมบท
๑. เป็นชายแท้ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงอายุ ๖๐ ปี
๒. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาให้บวชได้
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อรายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการบวช หรือการบำเพ็ญศาสนกิจและต้องไม่เป็นภาระเพื่อนสหธรรมิกหรือทางวัด
๔. เตรียมตัวก่อนบวชโดยการลดละเลิกไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษทุกชนิด เช่นบุหรี่ สุรา เป็นตนไดเป็นเวลาสมควรก่อนมาอยู่วัด
๕. ไม่เป็นบุคคลต้องหามอันเป็นเหตุให้บวชมิได้เช่น บัณเฑาะชายถูกตอน กระเทย หรือผู้เคยอุปสมบท แล้วต้องปาราชิก เป็นต้น
๖. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

ordination for dad 2559 1

* ติดต่อสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 090 5955162 , 0905955164
หรือติดต่อได้ที่ พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม โทร. 089 9135594